704-630-6600

Tagalong-Filipino (Tagalog)

Notice Informing Tagalog Individuals About Nondiscrimination

Discrimination is Against the Law

Sumusunod ang Piedmont Dental Associates sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa

karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad,

kapansanan o kasarian. Ang Piedmont Dental Associates ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi

nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o

kasarian.

Ang Piedmont Dental Associates ay:

• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay

silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa

access na electronic na format, iba pang mga format)

• Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika,

gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter

○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito,

makipag-ugnayan kay : Pattie Bumgarner, Civil Rights Coordinator Kung naniniwala kang hindi

naibigay ng Piedmont Dental Associates ang mga serbisyong ito

o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan

o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Pattie Bumgarner, Civil Rights Coordinator,

181 W. Wilkes Med. Ctr. Rd. Ferguson, N.C. 28624, 1-336- 973-5060 (Phone) , 1-336- 973-5150 (Fax),

piedmontdental@gmail.com (Email). Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa

pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan,

narito si Pattie Bumgarner, Civil Rights Coordinator upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and

Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.),

Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa

Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 368-1019, 800-537- 7697 (TDD)