704-630-6600

Vietnamese (Tiếng Việt)

Notice Informing Vietnamese Individuals About Nondiscrimination

Discrimination is Against the Law

Piedmont Dental Associates tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt

đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Piedmont Dental Associates không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc,

màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Piedmont Dental Associates:

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu

quả, như:

○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực

○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử

có thể tiếp cận, các định dạng khác)

• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là

tiếng Anh, như:

○ Thông dịch viên đủ năng lực

○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Pattie Bumgarner, Civil Rights Coordinator

Nếu bạn tin rằng Piedmont Dental Associates không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt

đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc

giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Pattie Bumgarner, Civil Rights Coordinator, 181 W.

Wilkes Med. Ctr. Rd. Ferguson, N.C. 28624, 1-336- 973-5060 (Phone), 1-336- 973-5150 (Fax),

piedmontdental@gmail.com. (Email). Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường

bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Pattie Bumgarner, Civil

Rights Coordinator sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human

Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền)

bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 368-1019, 800-537- 7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.